QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRỢ GIẢNG TẠI HTTQMN

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRỢ GIẢNG TẠI HTTQMN

QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ CỦA TRỢ GIẢNG TẠI  HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC MỖI NGÀY!

A. CÁC HỌC VIÊN PHỔ THÔNG.

+ Các học viên phổ thông sẽ được hỗ trợ đáp án gửi qua các Group lớp được lập bởi lớp trưởng hoặc trợ giảng.

+ Đối với học viên lớp cơ bản sẽ được hỗ trợ sửa chữ, sửa phát âm tại lớp học, cũng như là các bài tập về nhà khác.

+ Các học viên lớp cơ bản được hỗ trợ sửa phát âm ( gửi file thẩm âm từ bài 1-bài 10) , một lớp học sẽ có ½ gửi cho trợ giảng và ½ gửi cho giảng viên chính. ( Hình thức gửi thẩm âm thông qua tin nhắn facebook, mail hoặc bất cứ hình thức phù hợp nào khác)

+ Các trợ giảng và giảng viên có nhiệm vụ phải trả lời các câu hỏi của học viên qua mail, qua tin nhắn facebook trong giờ làm việc của mình nếu học viên có bất cứ thắc mắc nào về đáp án bài tập.

+ Trợ giảng và giảng viên có nhiệm vụ phải sửa trực tiếp các bài tập khẩu ngữ, các kịch bản khẩu ngữ cho học viên trước khi ghi hình hoặc trước khi diễn tập trong các buổi học khẩu ngữ.

+ Giảng viên được phép gọi trợ giảng lên các buổi học để hỗ trợ giảng dạy nếu có nhu cầu

B. CÁC HỌC VIÊN VIP

+ Các học viên VIP  sẽ được SỬA TRỰC TIẾP bài tập trên các vở trung tâm đã dán nhãn VIP, các mục bài tập giáo viên giao bổ sung.

+ Trợ giảng add các học viên VIP vào nhóm hỗ trợ đặc biệt, thường xuyên hỏi han tình hình học tập, ra thêm các bài tập nói bổ sung, sửa các bài tập nói bổ sung theo định kỳ.

+ Học viên VIP có quyền hỏi bất cứ câu hỏi nào liên quan đến tiếng Trung ở bất cứ thời điểm nào trong ngày và trợ giảng sẽ trả lời ngay khi online.

+ Đối với học viên lớp cơ bản sẽ được hỗ trợ sửa chữ, sửa phát âm tại lớp học, cũng như là các bài tập về nhà.

+ Các học viên lớp cơ bản được hỗ trợ sửa phát âm ( gửi file thẩm âm từ bài 1-bài 10) , một lớp học sẽ có ½ gửi cho trợ giảng và ½ gửi cho giảng viên chính. ( Hình thức gửi thẩm âm thông qua tin nhắn facebook, mail hoặc bất cứ hình thức phù hợp nào khác)

+ Các trợ giảng và giảng viên có nhiệm vụ phải trả lời các câu hỏi của học viên qua mail, qua tin nhắn facebook trong giờ làm việc của mình nếu học viên có bất cứ thắc mắc nào về đáp án bài tập.

+ Trợ giảng và giảng viên có nhiệm vụ phải sửa trực tiếp các bài tập khẩu ngữ, các kịch bản khẩu ngữ cho học viên trước khi ghi hình hoặc trước khi diễn tập trong các buổi học khẩu ngữ.

+ Giảng viên được phép gọi trợ giảng lên các buổi học để hỗ trợ giảng dạy nếu có nhu cầu.

Lưu ý:

  • Các học viên của HTTQMN có có quyền phản ánh chất lượng hỗ trợ của trợ giảng cũng như chất lượng giáo viên vào số điện thoại 0902.384.834.
  • Trung tâm có nhiệm vụ cải thiện chất lượng ngay lập tức và hỗ trợ cho học viên tại HTTQMN cũng như thực hiện các biện pháp khác để đảm bảo quyền lợi cho học viên.

Thay mặt trung tâm

Quản lý

Hoàng Hiền

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *